ALGEMENE VOORWAARDEN Van Binnen RIJK 2023

Dossiernr. 30211983
Van Binnen RIJK is gevestigd in Apeldoorn op de Vosweide 48 postcode 7325 DC.

Artikel 1. Tarieven

1. Al onze tarieven staan op de website vermeld. De tarieven die op de datum van dienstverlening staan vermeld worden als geldig beschouwd.

2. De tarieven zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders staat vermeld.

Artikel 2. Geheimhouding

1. Van Binnen RIJK verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Behoudens met toestemming van Van Binnen RIJK is cliënt niet gerechtigd informatie, materialen zoals geluidsopnames, adviezen, e.d ter beschikking te stellen aan derden.

Artikel 3. Annulering

1. Client heeft het recht om zonder opgaaf van redenen de afspraak te annuleren. De voorwaarden die op de datum van afspraak op de website van Van Binnen RIJK staan vermeld,  zijn in alle situaties geldig. Afspraken kunnen kosteloos per mail of telefonisch worden geannuleerd tot 48 uur voorafgaand aan de sessie (0650 978 333).  Bij annuleren tot 24 uur wordt 50% in rekening gebracht. Wanneer binnen 24 uur vóór de afspraak wordt geannuleerd, zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.

2. Van Binnen RIJK behoudt zich voor een afspraak af te zeggen. Er zal te allen tijden een nieuwe afspraak worden ingepland. Daarnaast behoudt Van Binnen RIJK zich het recht voor om een cliënt te weigeren voor behandeling, c.q. de behandeling te stoppen wanneer zij van mening is dat er geen resultaat geboekt kan worden.

Artikel 4. Klachten

1. Klachten over de dienstverlening dienen door de cliënt  binnen 8 dagen gemeld te worden aan Van Binnen RIJK. De klacht wordt bekeken en dient te worden voorgelegd aan een onafhankelijke erkende commisie, wanneer partijen niet tot een overeenkomst komen.

2. Betalingen dienen na het ontvangen van een factuur voldaan te worden. Wanneer niet aan de betaling wordt voldaan binnen op de factuur gestelde termijn, zullen alle kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en het loon van de deurwaarders en advocaten, door cliënt dienen te worden voldaan.